RADONMÄTNING

 
Vi utför radonmätningar i främst bostadsfastigheter med insamling av material och åtgärdsförslag och så behövs. Gasen radon finns överallt i luften, men kan förekomma i mer eller mindre skadliga doser. Det är främst bostadshus från år 1929 till 1973, då många hus byggdes med så kallad blåbetong som kan var extra känsliga för högre halter av radon i bostäder. Anledningen är att blåbetong består av uran som avger just radon då det sammanfaller. Men generellt kommer radon från marken i stort, och tar sig in i byggnader genom otätheter i husgrunden. 
Hälsoriskerna med radon anses främst vara en högre angelägenhet till att utveckla lungcancer, då partiklar från radonet andas in och fastnar i lungorna. Där faller sedan delar av radonpartiklarna och skadar lungorna. 
Av dessa anledningar är det bra att utföra radonmätningar, och där kan vi bistå med den hjälp som behövs.

REFERENSOBJEKT 


SVETSARVÄGEN

MILSTENSKOLAN

SANDVIKSSKOLAN